Algemene voorwaarden

I) Specifieke condities en voorwaarden

 1. Alle vermelde info in onze folder en website zijn onder voorbehoud van fouten.
 2. Indien door omstandigheden een bepaalde reis niet kan doorgaan zal de klant zonder enige aankoopverplichting een alternatieve keuze worden aangeboden, anderzijds heeft de klant geen recht op een schadevergoeding.
 3. Kinderkortingen: de vermelde kinderkortingen zijn enkel van toepassing voor kinderen op eenzelfde kamer bij 2 volwassenen.
 4. Betalingsvoorwaarden: de klant krijgt na boeking een bevestiging en betalingsverzoek waarbij het voorschot van 30% binnen de week betaalbaar is en het saldo ten laatste 1 maand voor vertrekdatum. Boekingen binnen 1 maand voor vertrekdatum zijn onmiddellijk volledig betaalbaar.
 5. Voorwaarden bij betalingen met kredietkaarten:
  • enkel Visa en Mastercard zijn mogelijk
  • het volledige bedrag is te betalen bij reservatie
  • het totaalbedrag wordt verhoogd met 1,5% kosten (met een minimum van 20€)
 6. Groepslessen: deze maken deel uit van het totaalprogramma waar vermeldt in het programma, maar deze zijn op zich een gratis onderdeel van het totaalaanbod. Het niet volgen van deze groepslessen om eender welke reden geeft geen recht op korting. Indien er voor een bepaalde discipline of niveau of leeftijdscategorie onvoldoende deelnemers zijn om hiervoor een groep te vormen kan er mogelijks geen groepsles voor deze personen voorzien worden (bij minder dan 5 personen ). Deze situatie geeft geen recht op een korting.
 7. Skiles aan peuters (tussen 4 tot 6 jaar): bij dergelijke jonge kinderen zijn grote fysieke en motorische verschillen mogelijk, waardoor wij niet voor elk kind kunnen garanderen dat het de groepslessen zal aankunnen. Indien een kind om fysieke of motorische redenen niet bij de groepsles kan aansluiten zal een ouder zijn kind zelf moeten opvangen, zonder dat daar een korting tegenover staat.
  Indien een peuter van die leeftijd nog nooit geskied heeft raden wij ten stelligste aan om deze voor de reis een aantal keer op een indoor piste te laten oefenen. Wij organiseren ook speciaal hiervoor verschillende inskidagen met gratis les. Onze ervaring leert dat hiermee bovenvermelde problemen quasi zo goed als volledig voorkomen worden.
 8. Mindervaliden of ernstig zieke mensen moeten dit melden bij hun inschrijving. Indien ter plaatse blijkt dat hun hun ziekte of handicap niet toelaat om hen mee in een groepsles op te nemen kan de persoon in kwestie om de goede werking te garanderen uit de groepsles worden gezet zonder enige schadevergoeding.
 9. Eigen vervoer of met de autocar:
  • bij sommige reizen is er een optie op vervoer met autocar : de prijs voor de autocar wordt apart vermeldt. Deze optie is onder voorbehoud van beschikbaarheid : wanneer de voorziene autocar volzet is, of onderbezet wegens onvoldoende reizigers met de autocar, zal een vrijblijvend alternatief worden aangeboden met mogelijks ook een andere prijs.
  • bij sommige reizen is er geen autocar-optie voorzien (geen prijs vermeld)
  • sommige reizen zijn standaard voorzien inclusief autocar : vervoer met eigen wagen is ook mogelijk, de eventuele korting is afhankelijk van de totale bezetting : op aanvraag.

 

II) Algemene standaardvoorwaarden bij reisorganisatie en reisbemiddeling:

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling.

Artikel 2 - Promotie en aanbod

 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de -bemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven tenzij:
  • wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
  • er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
 2. De reisorganisator en/of -bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
 3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3 - Informatie vanwege de reisorganisatie en/of reisbemiddelaar

De reisorganisatie en/of -bemiddelaar zijn verplicht:

 1. Vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
  1. de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
  2. informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering;
 2. ten laatste 7 kalenderdagen vóór de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
  1. dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
  2. naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator;
  3. voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 - Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisatie en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 - Totstandkomen van het contract

 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijk bevestiging van de geboekte reis ontvangt. De reiziger kiest ook voor deze schriftelijke bevestiging van de reisorganisator domicilie op het adres van de reisbemiddelaar.
 3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger het recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 - Prijs van de reis

 1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
 2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
  1. de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
  2. de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstoffen en/of
  3. de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis dat aan herziening onderhevig is.
 3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op (datum: zie brochure) golden; daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op (datum: zie brochure) bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de maand (zie brochure).

Artikel 7 - Betaling van de reissom

 1. Behalve in geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon 30% van de totale reissom als voorschot met een minimum van € 100.
 2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdokumenten bezorgd worden.
 3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand vóór de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8 - Overdraagbaarheid van de boeking

 1. De reiziger kan, vóór de aanvraag van de reis, zijn reis overdragen aan een derde die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig - vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 - Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daarvoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 - Wijziging door de reisorganisator vóór afreis

 1. Indien, vóór de aanvraag van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijzigingen aanvaardt.
 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
 4. Zo de reiziger de wijzigingen niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 - Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
  • ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of beter kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen; zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
  • ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
  • de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract vermelde termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
  • de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeking niet is begrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden (zoals bvb het annuleren van een reis wegens ontoereikende sneeuwomstandigheden, geheel of gedeeltelijk sluiten van een skigebied, bijzondere problemen met het geboekte hotel (zoals bvb. brand of andere voorname schade).

Artikel 12 - Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kostenloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 - Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te alle tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking.;

Zonder annulatieverzekering wordt de schadevergoeding forfaitair bepaald en kan deze ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen:

 • Bij een verbreking binnen de 30 dagen voor vertrek bedraagt de schadevergoeding maximaal 100%.
 • Bij een verbreking binnen de 60 dagen voor vertrek bedraagt de schadevergoeding maximaal 75%.
 • Bij een verbreking voor 60 dagen voor vertrek bedraagt de schadevergoeding maximaal 50%.
 • Wanneer de klant een annulatieverzekering heeft genomen is er geen schadevergoeding bij verbreking tot 14 dagen voor vertrek : bij een verbreking binnen de 14 dagen voor vertrek blijft een schadevergoeding van max. 25% van toepassing.

Opmerking : de aangeboden annulatieverzekering dekt enkel de te betalen hoofdsom in geval van annulatie : dit is GEEN verzekering medische reisbijstand of repatriëring bij ongeval of ziekte.